Σύνδεση

Mobile Awards 2017 GOLD

 

ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ

Καινοτόμα τεχνολογική εφαρμογή σταθμισμένης γλωσσικής αξιολόγησης
που έχει στόχο την ανίχνευση δυνατοτήτων και δυσκολιών στον προφορικό
και στο γραπτό λόγο σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Τελευταία Νέα