Σύνδεση

Νέα έκδοση των ψηφιακών εφαρμογών
Η νέα έκδοση ενεργοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2023.

Η ειδική έκδοση ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ®/Ε.Μ.Δ. σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με σκοπό να προσφέρει τη δυνατότητα της ανίχνευσης παιδιών ηλικίας 5,5 έως 7 ετών που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (Ε.Μ.Δ.).

ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ/Ε.Μ.Δ.

Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Ε.Μ.Δ.) διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους και εκδηλώνονται με σημαντικά ελλείμματα του παιδιού σε γλωσσικές ή μαθησιακές δεξιότητες (π.χ. ανάγνωση/γραφή, μαθηματικά/συλλογισμό), τα οποία δεν σχετίζονται με τη σχολική εκπαίδευση, το περιβάλλον του παιδιού, ούτε και με άλλου τύπου προβλήματα (πχ. όραση, ακοή, συναισθηματική ή νοητική αναπηρία). Οι Ε.Μ.Δ. συνδέονται περισσότερο με νευροβιολογικούς παράγοντες, έχουν συχνά κληρονομική βάση και μπορεί συνοδεύουν το άτομο σε όλη του τη ζωή.

Η ειδική έκδοση ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ®/Ε.Μ.Δ. προέκυψε από τη συγκριτική μελέτη σε ομάδες παιδιών με εξισωμένα χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, κοινωνικοοικονομικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο) που εκπονήθηκε από μέλη της επιστημονικής ομάδας του ΛΟΓΟΜΕΤΡΟΥ® (Ράλλη Α.Μ. και Αντωνίου Φ., από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Μουζάκη Α. από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης). Τα ευρήματα που προέκυψαν προσφέρουν την απαραίτητη εμπειρική τεκμηρίωση για την ανιχνευτική εγκυρότητα ενός υποσυνόλου δοκιμασιών από την πλήρη έκδοση του εργαλείου ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ®.

Οι συγκεκριμένες δοκιμασίες που αναδείχθηκαν αξιολογούν:

  • τη φωνολογική επίγνωση σε επίπεδο φωνήματος (δοκιμασίες επισήμανσης ομοιότητας ή διαφοράς, σύνθεσης λέξεων, κατάτμησης λέξεων, απαλοιφής τμήματος της λέξης)
  • τη μορφολογική επίγνωση (δοκιμασίες με ρήματα, ουσιαστικά)
  • τον αναδυόμενο γραμματισμό (δοκιμασία επινοημένης γραφής πρότασης)

Οι επιδόσεις των παιδιών σε μεταγλωσσικές δεξιότητες (φωνολογική και μορφολογική επίγνωση) αλλά και το επίπεδο εξοικείωσής τους με τον γραπτό λόγο (επινοημένη γραφή πρότασης) είναι από τους πλέον κρίσιμους και αξιόπιστους δείκτες πρόβλεψης για την πιθανότητα εμφάνισης Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών αργότερα στο δημοτικό σχολείο.
Επίσης, η πλειονότητα των ειδικών διεθνώς σήμερα υποστηρίζει την έγκαιρη ανίχνευση των δυσκολιών στη σχολική μάθηση, η οποία μέσω της οργάνωσης και εφαρμογής των κατάλληλων παρεμβατικών προγραμμάτων μπορεί να συμβάλλει στην αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.