Σύνδεση

Νέα έκδοση των ψηφιακών εφαρμογών
Η νέα έκδοση ενεργοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2023.

Το ψυχομετρικό εργαλείο, ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ, έχει σχεδιαστεί με βάση τις βασικές διαστάσεις του γλωσσικού συστήματος
(εκτός της Φωνητικής),
ώστε να καλύπτει όλο το εύρος των γλωσσικών δεξιοτήτων των παιδιών.

Το ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ έχει τους ακόλουθους στόχους:

  • Την εκτίμηση του προφορικού λόγου των παιδιών ως προς όλα τα υποσυστήματα της γλώσσας (φωνολογία, σημασιολογία, μορφολογία, πραγματολογία) τόσο σε επίπεδο πρόσληψης-κατανόησης όσο και σε επίπεδο έκφρασης-παραγωγής
  • Την εκτίμηση της γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών σε επιγλωσσικό και μεταγλωσσικό επίπεδο (φωνολογική και μορφολογική επίγνωση)
  • Την εκτίμηση της ακουστικής κατανόησης τόσο σε επίπεδο ακολουθίας προφορικών οδηγιών όσο και σε επίπεδο απάντησης σε ερωτήσεις κατανόησης προφορικού λόγου
  • Την εκτίμηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων γραμματισμού (αναγνώριση γραμμάτων και φθόγγων, γραφή ονόματος, επινοημένη γραφή)
  • Την ανάδειξη των ιδιαίτερων προφίλ των μαθητών, έτσι ώστε να σχεδιαστούν κατάλληλα προγράμματα παρέμβασης για όσους από τους μαθητές παρουσιάζουν ελλείμματα σε συγκεκριμένους τομείς.

Εκτός της βασικής έκδοσης για τη Γλωσσική Αξιολόγηση το ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ περιλαμβάνει και δύο ειδικές εκδόσεις ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ/Α.Γ.Δ. και ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ/Ε.Μ.Δ. που σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν με σκοπό να προσφέρουν τη δυνατότητα ανίχνευσης παιδιών 4 έως 7 ετών που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση Αναπτυξιακής Γλωσσικής Διαταραχής (Α.Γ.Δ.) και παιδιών ηλικίας 5,5 έως 7 ετών που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (Ε.Μ.Δ.) αντίστοιχα.

 

Η σημασία των προφορικών γλωσσικών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων γραμματισμού
στην ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνικών διεργασιών.

Οι προφορικές γλωσσικές δεξιότητες υποστηρίζουν την ανάπτυξη μιας σειράς γνωστικών και κοινωνικών διεργασιών. Η γλώσσα, εκ τούτου, αποτελεί αναπόσπαστη πτυχή της κοινωνικής και γνωστικής ανάπτυξης του παιδιού. Καθυστερήσεις ή δυσκολίες στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου αποτελούν παράγοντα κινδύνου για άλλες πτυχές της ακαδημαϊκής και κοινωνικής ανάπτυξης.
Έχει διαπιστωθεί ότι ελλείμματα στον προφορικό λόγο κατά την προσχολική ηλικία επηρεάζουν αρνητικά την κατάκτηση του γραμματισμού αργότερα στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού (Aram & Nation, 1980. Catts, 1993. Wilson & Risucci, 1988. Storch & Whitehurst,2002. Tomblin & Zhang, 2006. Μουζάκη, κ.α., 2008). Ειδικότερα, εκείνα τα παιδιά που ξεκινούν το σχολείο με χαμηλές γλωσσικές δεξιότητες (π.χ. φτωχό λεξιλόγιο, ελλιπή κατανόηση των γραμματικών μορφών) έχουν σοβαρές πιθανότητες να αντιμετωπίσουν δυσκολίες, τόσο σε επίπεδο κατανόησης όσο και σε επίπεδο έκφρασης. Έρευνες καταδεικνύουν επίσης ότι το φτωχό λεξιλόγιο συσχετίζεται άμεσα με τις μετέπειτα σχολικές επιδόσεις σε επίπεδο γραμματισμού (Dockrell et al, 2007. Wells, 1986).

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες για τη σημασία των προφορικών γλωσσικών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων γραμματισμού στην ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνικών διεργασιών.