Σύνδεση

Τι είναι το Λογόμετρο®;

Το Λογόμετρο® είναι το μοναδικό ψηφιακό εργαλείο για την Ελληνική γλώσσα που ανιχνεύει δυνατότητες και δυσκολίες μικρών μαθητών στο γραπτό και προφορικό λόγο. Είναι το μοναδικό εργαλείο που έχει σταθμιστεί σε ένα μεγάλο δείγμα παιδιών (900+), ώστε να μπορεί αυτόματα να συγκρίνει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης με παιδιά αντίστοιχης ηλικίας και φύλου.

Περιλαμβάνει 24 δοκιμασίες που έχουν σταθμιστεί πανελλαδικά σε ένα μεγάλο δείγμα παιδιών (900+), ώστε να μπορεί αυτόματα να συγκρίνει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης με παιδιά αντίστοιχης ηλικίας και φύλου.  Διάρκεια χορήγησης 60-90 λεπτά.

Αξιολογεί τους τομείς της φωνολογικής και μορφολογικής  επίγνωσης καθώς και του εκφραστικού λεξιλογίου. Οι τομείς αυτοί αποτελούν σημαντικούς δείκτες πρόβλεψης για τον έγκαιρο και έγκυρο εντοπισμό των παιδιών με πιθανότητα εμφάνισης Αναπτυξιακής Γλωσσικής Διαταραχής

Ειδικά για παιδιά ηλικίας 5,5 – 7 ετών, επιπλέον των παραπάνω αξιολογούνται και οι πλέον κρίσιμοι και αξιόπιστοι δείκτες πρόβλεψης για την πιθανότητα εμφάνισης Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών αργότερα στο δημοτικό σχολείο. Τέτοιο δείκτες είναι οι επιδόσεις των παιδιών σε μεταγλωσσικές δεξιότητες (φωνολογική και μορφολογική επίγνωση) αλλά και το επίπεδο εξοικείωσής τους με τον γραπτό λόγο.

Παράγει αυτόματα έκθεση με αναλυτικά αποτελέσματα ανά δεξιότητα (π.χ. λεξιλόγιο, ακουστική κατανόηση, κ.α.), αμέσως μετά την ολοκλήρωση βαθμολόγησης.

Επιλέξτε εδώ και δείτε δείγμα της αναφοράς που εκδίδετε αυτόματα από την ψηφιακή εφαρμογή του ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ.

Τι αγοράζει η εταιρεία;

Η εταιρεία αγοράζει ένα voucher για κάθε παιδί εργαζόμενου που είναι στα ηλικιακά όρια τώρα ή στα αμέσως επόμενα χρόνια. Κάθε voucher ισοδυναμεί με υπηρεσίες  χορήγησης-ερμηνείας αποτελεσμάτων. Οι υπηρεσίες δεν περιλαμβάνουν πιθανές συνεδρίες παρεμβατικού χαρακτήρα για αντιμετώπιση πιθανών δυσκολιών που θα ανιχνεύσει το τεστ. Έτσι αν μια εταιρεία έχει 200 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 70 είναι γονείς και έχουν συνολικά 50 παιδιά ηλικίας έως 7 ετών, τότε μπορεί να αγοράσει έως 50 vouchers. Τα vouchers διατίθενται από την Inte*learn σε έντυπη μορφή.

Ποια παιδιά μπορούν να κάνουν το τεστ;

Οποιοδήποτε παιδί ηλικίας 4 – 7 ετών μπορεί να κάνει το τεστ. Όμως επειδή τα voucher έχουν απεριόριστη χρονική ισχύ, η εταιρεία μπορεί να επεκτείνει την παροχή σε όλους τους εργαζόμενους που έχουν και παιδιά μικρότερα των 4 ετών. Έτσι όταν το παιδί φθάσει στην ηλικία των 4 ετών, θα μπορέσει να κάνει το τεστ.

Πού γίνεται το τεστ;

Το τεστ μπορεί να γίνει είτε στα γραφεία της εταιρείας, είτε στα γραφεία του επαγγελματία χορηγητή. Για λόγους διευκόλυνσης των εργαζόμενων-γονέων προτείνουμε να γίνεται στα γραφεία των χορηγητών οι οποίοι μπορούν να επιλεγούν από τον γονέα – βάσει λίστας που θα σας δοθεί - με κριτήριο τη περιοχή που βρίσκεται ή την διαθεσιμότητα ραντεβού σε ώρες που εξυπηρετεί τον γονέα.

Πόσες συνεδρίες απαιτούνται για το τεστ;

 Ανάλογα με την ανταπόκριση του παιδιού, ο χορηγητής μπορεί να χορηγήσει το τεστ  σε 1 ή σε 2 συνεδρίες ή ακόμα και σε 3, συμπεριλαμβανομένης και της παρουσίασης των αποτελεσμάτων.

Υπάρχει κάποια αναφορά που παίρνει ο εργαζόμενος-γονέας μετά το τεστ;

Η εφαρμογή παράγει αυτόματα αναλυτική αναφορά βάσει της οποίας ο χορηγητής παρουσιάζει τα αποτελέσματα. Στο τέλος παραδίδει στον γονέα τη συγκεκριμένη αναφορά για πιθανή μελλοντική χρήση.

Τι πρέπει να κάνει η διεύθυνση ανθρωπίνου δυναμικού της εταιρείας;

Αφού έχει συμφωνήσει με την Inte*learn την αγορά συγκεκριμένου πλήθους πακέτων, το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να διαθέσει τα vouchers στους εργαζόμενους-γονείς.

Τι πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος που έχει πάρει ένα voucher;

Ο εργαζόμενος αρκεί να επιλέξει χορηγητή βάσει προσωπικών κριτηρίων (γειτνίαση, διαθέσιμες ώρες) από τη σχετική λίστα που θα σας δοθεί, να επικοινωνήσει μαζί του για να κλείσει ραντεβού και να του δώσει το voucher κατά τη πρώτη επίσκεψη.

Υπάρχει πρόσθετη χρέωση για τον υπάλληλο;

Το voucher καλύπτει την αμοιβή του χορηγητή για τον χρόνο χορήγησης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων, καθώς και το κόστος των τεστ. Δεν καλύπτει πιθανές συνεδρίες που θα συμφωνήσει με τον χορηγητή για  την οργανωμένη παρέμβαση σε πιθανές δυσκολίες που ανιχνεύσει το τεστ.

Τι χρονική ισχύ έχει ένα voucher;

Το voucher έχει απεριόριστη χρονική ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία μπορεί να επεκτείνει την παροχή σε εργαζόμενους που έχουν παιδιά μέχρι 7 ετών και αυτοί να χρησιμοποιήσουν το voucher όταν το παιδί είναι στην κατάλληλη ηλικία (4 – 7).

Το voucher είναι προσωποποιημένο;

Το voucher δεν είναι προσωποποιημένο, μπορεί να μεταβιβαστεί και τα προνόμιά του παρέχονται από τον χορηγητή σε όποιον το κατέχει – ασχέτως με τη σχέση του με την εταιρεία.

Τι όφελος θα έχει η εταιρεία;

Στην σύγχρονη εποχή οι γονείς είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι με τη παραμικρή δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στο λόγο, στη γραφή ή στην έκφραση, και αναρωτιούνται αν το παιδί τους θα αντιμετωπίσει πρόβλημα κατά τη φοίτησή του στο δημοτικό σχολείο, η συγκεκριμένη παροχή αποτελεί χειροπιαστή ένδειξη ενδιαφέροντος της εταιρείας για τους εργαζόμενους και τα παιδιά τους.  Δείχνει μια εταιρεία που ενδιαφέρεται τόσο για το προσωπικό και τις οικογένειές τους, όσο και για το ευρύτερο κοινωνικό αντίκτυπο που έχουν τέτοιες δυσκολίες στη ζωή των συνανθρώπων μας.

Τι ισχύει με τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων και των παιδιών που θα συμμετάσχουν;

Η Inte*learn δεν ενημερώνεται σε σχέση με τα στοιχεία των εργαζομένων που θα λάβουν voucher. Τα voucher που σας παραδίνονται είναι ανώνυμα, υπάρχει προτυπωμένος μόνο ένας μοναδικός κωδικός που αρκεί στα πλαίσια της εξαργύρωσης στον επαγγελματία.

Ορισμένα προσωπικά και δημογραφικά στοιχεία απαραίτητα για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, δίνονται από τον γονέα στον ειδικό παιδαγωγό και ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος – βάσει της σύμβασης που έχει υπογράψει με την Inte*learn – για τη εχεμύθεια και τη διασφάλιση της ασφαλούς αποθήκευσής τους.