Σύνδεση

Νέα έκδοση των ψηφιακών εφαρμογών
Η νέα έκδοση ενεργοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2023.

 

ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ

Καινοτόμα τεχνολογική εφαρμογή σταθμισμένης γλωσσικής αξιολόγησης
που έχει στόχο την ανίχνευση δυνατοτήτων και δυσκολιών στον προφορικό
και στο γραπτό λόγο σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.