Η Ασημίνα Ράλλη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πραγματοποίησε τις προπτυχιακές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Institute of Education, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, της Μεγάλης Βρετανίας, όπου και πήρε τους Μεταπτυχιακούς τίτλους και το Διδακτορικό της.
Είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλµατος ψυχολόγου και έχει εργαστεί σε ερευνητικά προγράµµατα στην Μ. Βρετανία στο University of London, Institute of Education, στο University of Southbank, στο Τ.Ε.Ι. Αθηνών και στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Στο πλαίσιο του επαγγελµατικού της έργου, έχει εργαστεί για 10 χρόνια ως σχολική ψυχολόγος στην Πρωτοβάθµια και στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.
Έχει λάβει µέρος σε ερευνητικά προγράµµατα όπως: «Word finding difficulties in children» (φορέας χρηµατοδότησης E.S.R.C.), «The production of notations by preschool children» (φορέας χρηµατοδότησης ESRC) «The acquisition of science lexicon in the preschool children» (φορέας χρηµατοδότησης E.S.R.C.), «Η αξιολόγηση της αναγνωστικής και ορθογραφικής ικανότητας καθώς και του επιπέδου λεξιλογίου παιδιών ηλικίας 7-9 ετών», «Οι αντιλήψεις των παιδιών για τη φιλία από την Α’ µέχρι την Στ’ ∆ηµοτικού: µια αναπτυξιακή προσέγγιση», «Οι αντιλήψεις των παιδιών, γονέων, εκπαιδευτικών για τη διαφορετικότητα, µε έµφαση τις µαθησιακές δυσκολίες»,«Γνωστικοί και συναισθηµατικοί παράγοντες στην ανάπτυξη της κατανόησης και της παραγωγής του γραπτού λόγου» (φορέας χρηµατοδότησης Ε.Λ.Κ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.), «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά» (Ε.Σ.Π.Α., ∆ράση 5: Ψυχοκοινωνική στήριξη», φορέας υλοποίησης, Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής, Τοµέας Παιδαγωγικής),«Προβλεπτικοί δείκτες για τη µάθηση του γραπτού λόγου στις πρώτες τάξεις του Ελληνικού ∆ηµοτικού Σχολείου» (φορέας χρηµατοδότησης Ε.Λ.Κ.Ε Πανεπιστηµίου Κρήτης), «Γνωστικές, γλωσσικές και µαθησιακές δεξιότητες παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας: Προσαρµογή του ψυχοµετρικού εργαλείου BAS III» (φορέας χρηµατοδότησης Ε.Λ.Κ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.).
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων, στη σχολική ετοιµότητα, σε θέµατα γλωσσικής ανάπτυξης και γλωσσικών δυσκολιών, καθώς και στην έγκαιρη ανίχνευση, αξιολόγηση και παρέµβαση.